)>}]
شركة التطبيقات المتكاملة لتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة ش.ش.و.
Integrated Applications Programming Company
Skip Navigation LinksHome » Code Library » SqlServerCe

Public general use code classes and xml files that we've compiled and used over the years:

SQL Server CE support class.

  1: using System;
  2: using System.Web;
  3: using System.Xml;
  4: using System.Xml.Linq;
  5: using System.Configuration;
  6: using System.Data;
  7: using System.Data.SqlServerCe;
  8: using System.Collections;
  9: using System.Text;
  10: using System.Text.RegularExpressions;
  11:  
  12: namespace Ia.Cs.Db
  13: {
  14:   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  15:  
  16:   /// <summary publish="true">
  17:   /// SQL Server CE support class.
  18:   /// </summary>
  19:   /// <remarks>
  20:   /// Copyright © 2008-2013 Jasem Y. Al-Shamlan (info@ia.com.kw), Integrated Applications - Kuwait. All Rights Reserved.
  21:   ///
  22:   /// This library is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by
  23:   /// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
  24:   ///
  25:   /// This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  26:   /// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  27:   /// 
  28:   /// You should have received a copy of the GNU General Public License along with this library. If not, see http://www.gnu.org/licenses.
  29:   /// 
  30:   /// Copyright notice: This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  31:   /// </remarks>
  32:   public class SqlServerCe
  33:   {
  34:     private string connectionString;
  35:     private ArrayList al, from_al, insert_al, delete_al;
  36:     private SqlCeConnection sc;
  37:     private SqlCeCommand sco;
  38:  
  39:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  40:  
  41:     /// <summary>
  42:     ///
  43:     /// </summary>
  44:     public enum F
  45:     {
  46:       /// <summary/>
  47:       Bit,
  48:       /// <summary/>
  49:       In,
  50:       /// <summary/>
  51:       St,
  52:       /// <summary/>
  53:       Sdt,
  54:       /// <summary/>
  55:       Sdt_Keep_Latest,
  56:       /// <summary/>
  57:       Cr,
  58:       /// <summary/>
  59:       Up,
  60:       /// <summary/>
  61:       Ni
  62:     };
  63:  
  64:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  65:  
  66:     /// <summary>
  67:     /// Initialize database with connection string from app.config.
  68:     /// </summary>
  69:     public SqlServerCe()
  70:     {
  71:       connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlServerCeConnectionString"].ConnectionString;
  72:     }
  73:  
  74:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  75:  
  76:     /// <summary>
  77:     /// Initialize database with connection string from app.config but with the passed database file name.
  78:     /// </summary>
  79:     public SqlServerCe(string _databaseName)
  80:     {
  81:       connectionString = Connection_String_Specific(_databaseName);
  82:     }
  83:  
  84:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  85:  
  86:     /// <summary>
  87:     ///
  88:     /// </summary>
  89:     public bool Database_Exist()
  90:     {
  91:       // below: check if database exists
  92:       bool b;
  93:  
  94:       b = true;
  95:  
  96:       try
  97:       {
  98:         Sql("SELECT GETDATE() AS date");
  99:       }
 100:       catch (Exception ex)
 101:       {
 102:         if (ex.Message.Contains("The database file cannot be found. ")) b = false;
 103:       }
 104:  
 105:       return b;
 106:     }
 107:  
 108:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 109:  
 110:     /// <summary>
 111:     ///
 112:     /// </summary>
 113:     public bool Create_Database()
 114:     {
 115:       // below:
 116:       bool b;
 117:       SqlCeEngine sce;
 118:  
 119:       b = true;
 120:  
 121:       try
 122:       {
 123:         sce = new SqlCeEngine(connectionString);
 124:         sce.CreateDatabase();
 125:         sce.Dispose();
 126:       }
 127:       catch (Exception)
 128:       {
 129:         b = false;
 130:       }
 131:  
 132:       return b;
 133:     }
 134:  
 135:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 136:  
 137:     /// <summary>
 138:     /// Return the connection string given the database file name passed.
 139:     /// </summary>
 140:     private string Connection_String_Specific(string _database_file_name)
 141:     {
 142:       string s;
 143:  
 144:       // below: this will copy and replace the original database file name with the provided one.
 145:       s = Regex.Replace(connectionString, @"(\w+?\.sdf)", _database_file_name);
 146:  
 147:       return s;
 148:     }
 149:  
 150:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 151:  
 152:     /// <summary>
 153:     ///
 154:     /// </summary>
 155:     public bool Sql(string sql)
 156:     {
 157:       // below: execute an SQL command
 158:       bool b = true;
 159:  
 160:       sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 161:       sco = new SqlCeCommand();
 162:  
 163:       sco.CommandType = Server.HtmlEncode(CommandType.Text); // default
 164:       sco.CommandText = sql;
 165:       sco.Connection = sc;
 166:       sc.Open();
 167:       sco.ExecuteNonQuery();
 168:       sc.Close();
 169:  
 170:       return b;
 171:     }
 172:  
 173:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 174:  
 175:     /// <summary>
 176:     /// Execute an SQL statement over a database file. The files is assumed to be in the data directory.
 177:     /// </summary>
 178:     public bool Sql(string sql, string database_file)
 179:     {
 180:       // below: execute an SQL command
 181:       bool b = true;
 182:  
 183:       sc = new SqlCeConnection(Connection_String_Specific(database_file));
 184:       sco = new SqlCeCommand();
 185:  
 186:       sco.CommandType = Server.HtmlEncode(CommandType.Text); // default
 187:       sco.CommandText = sql;
 188:       sco.Connection = sc;
 189:       sc.Open();
 190:       sco.ExecuteNonQuery();
 191:       sc.Close();
 192:  
 193:       return b;
 194:     }
 195:  
 196:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 197:  
 198:     /// <summary>
 199:     ///
 200:     /// </summary>
 201:     public DataTable Sp(string sp_name, params object[] list)
 202:     {
 203:       // below: return data from a stored procedure
 204:  
 205:       // ERRORS
 206:  
 207:       object o;
 208:       int i;
 209:  
 210:       DataSet ds = new DataSet();
 211:       DataTable dt = new DataTable();
 212:       DataRow dr = null;
 213:       SqlCeDataReader sdr = null;
 214:  
 215:       try
 216:       {
 217:         sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 218:         sco = new SqlCeCommand(sp_name, sc);
 219:  
 220:         sco.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
 221:  
 222:         for (i = 0; i < list.Length; i += 2)
 223:         {
 224:           o = list[i];
 225:           if (o.GetType() == typeof(string))
 226:           {
 227:             o = list[i + 1];
 228:             if (o.GetType() == typeof(string))
 229:             {
 230:               sco.Parameters.Add(new SqlCeParameter(list[i].ToString(), list[i + 1].ToString()));
 231:               dt.Columns.Add(new DataColumn(list[i].ToString().Replace("@", ""), System.Type.GetType("System.String")));
 232:             }
 233:             else if (o.GetType() == typeof(int))
 234:             {
 235:               sco.Parameters.Add(new SqlCeParameter(list[i].ToString(), (int)list[i + 1]));
 236:               dt.Columns.Add(new DataColumn(list[i].ToString().Replace("@", ""), System.Type.GetType("System.Int32")));
 237:             }
 238:           }
 239:         }
 240:  
 241:         sc.Open();
 242:  
 243:         sdr = sco.ExecuteReader();
 244:  
 245:         while (sdr.Read())
 246:         {
 247:           dr = dt.NewRow();
 248:  
 249:           for (i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
 250:           {
 251:             dr[i] = sdr[dt.Columns[i].ColumnName];
 252:           }
 253:         }
 254:  
 255:         sc.Close();
 256:       }
 257:       finally
 258:       {
 259:  
 260:         if (sc != null) sc.Close();
 261:  
 262:         if (sdr != null) sdr.Close();
 263:       }
 264:  
 265:       return dt;
 266:     }
 267:  
 268:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 269:  
 270:     /// <summary>
 271:     ///
 272:     /// </summary>
 273:     public DataTable Select(string sql)
 274:     {
 275:       // below: return a DataTable of result rows
 276:  
 277:       DataSet ds = new DataSet();
 278:       DataTable dt = new DataTable();
 279:       SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter();
 280:  
 281:       try
 282:       {
 283:         sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 284:         sco = new SqlCeCommand(sql, sc);
 285:  
 286:         sc.Open();
 287:  
 288:         da.SelectCommand = sco;
 289:  
 290:         da.Fill(ds);
 291:  
 292:         sc.Close();
 293:  
 294:         dt = ds.Tables[0];
 295:       }
 296:       catch { dt = null; }
 297:  
 298:       return dt;
 299:     }
 300:  
 301:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 302:  
 303:     /// <summary>
 304:     /// Return a DataTable of result rows and use a database_file. This will assume the file to be in the data directory.
 305:     /// </summary>
 306:     public DataTable Select(string sql, string database_file)
 307:     {
 308:       // below:
 309:       DataSet ds = new DataSet();
 310:       DataTable dt = new DataTable();
 311:       SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter();
 312:  
 313:       try
 314:       {
 315:         sc = new SqlCeConnection(Connection_String_Specific(database_file));
 316:         sco = new SqlCeCommand(sql, sc);
 317:  
 318:         sc.Open();
 319:  
 320:         da.SelectCommand = sco;
 321:  
 322:         da.Fill(ds);
 323:  
 324:         sc.Close();
 325:  
 326:         dt = ds.Tables[0];
 327:       }
 328:       catch (Exception)
 329:       {
 330:         dt = null;
 331:       }
 332:  
 333:       return dt;
 334:     }
 335:  
 336:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 337:  
 338:     /// <summary>
 339:     ///
 340:     /// </summary>
 341:     public string Misc_Select(string name)
 342:     {
 343:       string s;
 344:  
 345:       s = Scalar(@"SELECT value FROM ia_misc WHERE name = '" + name + "'");
 346:  
 347:       return s;
 348:     }
 349:  
 350:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 351:  
 352:     /// <summary>
 353:     ///
 354:     /// </summary>
 355:     public int Misc_Select(string name, out ArrayList al)
 356:     {
 357:       int op;
 358:       string s;
 359:       string[] st;
 360:  
 361:       op = 0;
 362:  
 363:       al = new ArrayList(1);
 364:  
 365:       s = Scalar(@"SELECT value FROM ia_misc WHERE name = '" + name + "'");
 366:  
 367:       if (s != null)
 368:       {
 369:         st = s.Split('|');
 370:         al = new ArrayList(st.Length);
 371:         al.Clear();
 372:  
 373:         foreach (string t in st) al.Add(t);
 374:  
 375:         if (al.Count > 0) op = 1;
 376:         else op = 0;
 377:       }
 378:       else op = -1;
 379:  
 380:       return op;
 381:     }
 382:  
 383:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 384:  
 385:     /// <summary>
 386:     ///
 387:     /// </summary>
 388:     public int Misc_Select(string name, out DataTable dt)
 389:     {
 390:       int op;
 391:       string s;
 392:       DataRow dr;
 393:       XmlNode xn;
 394:       XmlDocument xd;
 395:  
 396:       op = 0;
 397:  
 398:       dt = new DataTable(name);
 399:  
 400:       s = Scalar(@"SELECT value_xml FROM ia_misc WHERE name = '" + name + "'");
 401:  
 402:       if (s != null && s != "")
 403:       {
 404:         xd = new XmlDocument();
 405:         xd.LoadXml(s);
 406:  
 407:         dt = new DataTable(xd.DocumentElement.Name);
 408:  
 409:         // below: collect table columns
 410:         xn = xd.DocumentElement.FirstChild;
 411:         foreach (XmlNode n in xn.ChildNodes)
 412:         {
 413:           if (n.Name == "user_id") dt.Columns.Add("user_id", typeof(System.Guid));
 414:           else dt.Columns.Add(n.Name);
 415:         }
 416:  
 417:         // below: collect row values
 418:         foreach (XmlNode n in xd.DocumentElement.ChildNodes)
 419:         {
 420:           dr = dt.NewRow();
 421:  
 422:           foreach (XmlNode o in n.ChildNodes)
 423:           {
 424:             if (o.Name == "user_id")
 425:             {
 426:               if (o.InnerText == "") dr[o.Name] = DBNull.Value;
 427:               else dr[o.Name] = o.InnerText;
 428:             }
 429:             else dr[o.Name] = o.InnerText;
 430:           }
 431:  
 432:           dt.Rows.Add(dr);
 433:         }
 434:  
 435:         dt.AcceptChanges();
 436:  
 437:         if (dt.Rows.Count > 0) op = 1;
 438:         else op = 0;
 439:       }
 440:       else op = -1;
 441:  
 442:       return op;
 443:     }
 444:  
 445:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 446:  
 447:     /// <summary>
 448:     ///
 449:     /// </summary>
 450:     public void Misc_Update(string name, string value)
 451:     {
 452:       Sql(@"UPDATE ia_misc SET value = '" + value + "' WHERE name = '" + name + "'");
 453:     }
 454:  
 455:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 456:  
 457:     /// <summary>
 458:     ///
 459:     /// </summary>
 460:     public void Misc_Update(string name, ArrayList al)
 461:     {
 462:       StringBuilder sb;
 463:  
 464:       if (al.Count > 0)
 465:       {
 466:         sb = new StringBuilder(al.Count + 1);
 467:         sb.Length = 0;
 468:  
 469:         foreach (string t in al) sb.Append(t + "|");
 470:         sb = sb.Remove(sb.Length - 1, 1);
 471:       }
 472:       else
 473:       {
 474:         sb = new StringBuilder(1);
 475:         sb.Length = 0;
 476:       }
 477:  
 478:       Sql(@"UPDATE ia_misc SET value = '" + sb.ToString() + "' WHERE name = '" + name + "'");
 479:     }
 480:  
 481:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 482:  
 483:     /// <summary>
 484:     ///
 485:     /// </summary>
 486:     public void Misc_Update(string name, SortedList sl)
 487:     {
 488:       StringBuilder sb;
 489:  
 490:       if (sl.Count > 0)
 491:       {
 492:         sb = new StringBuilder(sl.Count + 1);
 493:         sb.Length = 0;
 494:  
 495:         foreach (string t in sl.Keys) sb.Append(t + "|");
 496:         sb = sb.Remove(sb.Length - 1, 1);
 497:       }
 498:       else
 499:       {
 500:         sb = new StringBuilder(1);
 501:         sb.Length = 0;
 502:       }
 503:  
 504:       Sql(@"UPDATE ia_misc SET value = '" + sb.ToString() + "' WHERE name = '" + name + "'");
 505:     }
 506:  
 507:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 508:  
 509:     /// <summary>
 510:     ///
 511:     /// </summary>
 512:     public void Misc_Update(string name, DataTable dt)
 513:     {
 514:       StringBuilder sb;
 515:  
 516:       if (dt.Rows.Count > 0)
 517:       {
 518:         sb = new StringBuilder(dt.Rows.Count + 1);
 519:         sb.Length = 0;
 520:  
 521:         sb = sb.Append("<" + name + ">");
 522:  
 523:         foreach (DataRow r in dt.Rows)
 524:         {
 525:           sb = sb.Append("<row>");
 526:  
 527:           foreach (DataColumn c in dt.Columns)
 528:           {
 529:             sb = sb.Append("<" + c.ColumnName + ">");
 530:  
 531:             sb.Append(r[c.ColumnName].ToString());
 532:  
 533:             sb = sb.Append("</" + c.ColumnName + ">");
 534:           }
 535:  
 536:           sb = sb.Append("</row>");
 537:         }
 538:  
 539:         sb = sb.Append("</" + name + ">");
 540:       }
 541:       else
 542:       {
 543:         sb = new StringBuilder(1);
 544:         sb.Length = 0;
 545:       }
 546:  
 547:       Sql(@"UPDATE ia_misc SET value_xml = '" + sb.ToString() + "' WHERE name = '" + name + "'");
 548:     }
 549:  
 550:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 551:  
 552:     /// <summary>
 553:     ///
 554:     /// </summary>
 555:     public void Misc_Delete(string name)
 556:     {
 557:       Sql(@"DELETE FROM ia_misc WHERE name = '" + name + "'");
 558:     }
 559:  
 560:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 561:  
 562:     /// <summary>
 563:     ///
 564:     /// </summary>
 565:     public void Misc_Insert(string name)
 566:     {
 567:       Sql(@"INSERT INTO ia_misc (name) VALUES ('" + name + "')");
 568:     }
 569:  
 570:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 571:  
 572:     /// <summary>
 573:     ///
 574:     /// </summary>
 575:     public string Scalar(string sql)
 576:     {
 577:       // below: return a scaler
 578:       string s;
 579:  
 580:       sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 581:       sco = new SqlCeCommand(sql, sc);
 582:  
 583:       sc.Open();
 584:  
 585:       try { s = sco.ExecuteScalar().ToString(); }
 586:       catch { s = null; }
 587:  
 588:       sc.Close();
 589:  
 590:       return s;
 591:     }
 592:  
 593:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 594:  
 595:     /// <summary>
 596:     ///
 597:     /// </summary>
 598:     public int Scalar_Integer(string sql)
 599:     {
 600:       // below: return a DataTable of result rows
 601:       int n;
 602:  
 603:       sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 604:       sco = new SqlCeCommand(sql, sc);
 605:  
 606:       sc.Open();
 607:  
 608:       try
 609:       {
 610:         n = (System.Int32)sco.ExecuteScalar();
 611:       }
 612:       catch
 613:       {
 614:         n = 0;
 615:       }
 616:  
 617:       sc.Close();
 618:  
 619:       return n;
 620:     }
 621:  
 622:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 623:  
 624:     /// <summary>
 625:     ///
 626:     /// </summary>
 627:     public int Scalar_SmallInteger(string sql)
 628:     {
 629:       // below: return a DataTable of result rows
 630:       int n;
 631:  
 632:       sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 633:       sco = new SqlCeCommand(sql, sc);
 634:  
 635:       sc.Open();
 636:  
 637:       try
 638:       {
 639:         n = (System.Int16)sco.ExecuteScalar();
 640:       }
 641:       catch
 642:       {
 643:         n = 0;
 644:       }
 645:  
 646:       sc.Close();
 647:  
 648:       return n;
 649:     }
 650:  
 651:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 652:  
 653:     /// <summary>
 654:     ///
 655:     /// </summary>
 656:     public string SmallDateTime(DateTime dt)
 657:     {
 658:       // below: return an SQL Server friendly string of a smalldatetime value
 659:       string s;
 660:  
 661:       //s = "'" + dt.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss") + "'";
 662:       s = dt.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss");
 663:  
 664:       return s;
 665:     }
 666:  
 667:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 668:  
 669:     /// <summary>
 670:     ///
 671:     /// </summary>
 672:     public string Range_Sql(ArrayList al, string term)
 673:     {
 674:       // below: this will take a special ArrayList of ranges and will construct an SQL format that correspond to the array.
 675:       // input will look like al = [1,2,4,6,7,15,20-22,34-36,38], output will look like "(sr.dn>16 AND sr.dn<19) OR sr.dn=22"
 676:  
 677:       string sql, u, v;
 678:       string[] sp;
 679:       StringBuilder sb;
 680:  
 681:       sql = "";
 682:  
 683:       if (al.Count > 0)
 684:       {
 685:         sb = new StringBuilder((term.Length + 15) * al.Count);
 686:         sb.Length = 0;
 687:  
 688:         foreach (string s in al)
 689:         {
 690:           sp = s.Split('-');
 691:  
 692:           if (sp.Length == 1)
 693:           {
 694:             // single value
 695:             sb.Append(term + "=" + s + " OR ");
 696:           }
 697:           else if (sp.Length == 2)
 698:           {
 699:             // range
 700:             u = sp[0]; v = sp[1];
 701:             sb.Append("(" + term + ">=" + u + " AND " + term + "<=" + v + ") OR ");
 702:           }
 703:         }
 704:  
 705:         sql = sb.ToString();
 706:         sql = sql.Remove(sql.Length - 4, 4);
 707:       }
 708:  
 709:  
 710:       return sql;
 711:     }
 712:  
 713:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 714:  
 715:     /// <summary>
 716:     ///
 717:     /// </summary>
 718:     public bool Xml_Import(string tableName, XDocument xd, out string r)
 719:     {
 720:       bool b;
 721:       string parameters, values;
 722:       string c;//, path;
 723:       //DataSet ds;
 724:       SqlCeDataAdapter sda;
 725:  
 726:       r = "";
 727:  
 728:       // below: first we delete all records in table
 729:       Sql(@"DELETE FROM " + tableName);
 730:  
 731:       // below: iterate through Xml records and insert into database
 732:  
 733:       //ds.ReadXml(file);
 734:  
 735:       sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 736:       sc.Open();
 737:  
 738:       c = @"SELECT * FROM [" + tableName + @"]";
 739:       sda = new SqlCeDataAdapter(c, sc);
 740:       //scb = new SqlCeCommandBuilder(sda);
 741:  
 742:       try
 743:       {
 744:         foreach (XElement xe in xd.Descendants("row"))
 745:         {
 746:           parameters = values = null;
 747:  
 748:           foreach (XElement xe2 in xe.Descendants())
 749:           {
 750:             if (xe2.Name != "id")
 751:             {
 752:               parameters += xe2.Name + ",";
 753:               values += "'" + xe2.Value + "',";
 754:             }
 755:           }
 756:  
 757:           parameters = parameters.Remove(parameters.Length - 1, 1);
 758:           values = values.Remove(values.Length - 1, 1);
 759:  
 760:           Sql(@"INSERT INTO " + tableName + "(" + parameters + ") VALUES (" + values + ")");
 761:         }
 762:  
 763:         b = true;
 764:       }
 765:       catch (Exception ex)
 766:       {
 767:         r = "Exception: in Xml_Import(): " + ex.Message;
 768:         b = false;
 769:       }
 770:       finally
 771:       {
 772:       }
 773:  
 774:       return b;
 775:     }
 776:  
 777:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 778:  
 779:     /// <summary>
 780:     ///
 781:     /// </summary>
 782:     public bool Xml_Export(string tableName, string file)
 783:     {
 784:       // below: perform dump or backup of database table data into an XML document
 785:       bool b;
 786:       string c, path;
 787:       DataSet ds;
 788:       SqlCeDataAdapter sda;
 789:  
 790:       c = @"SELECT * FROM [" + tableName + @"]";
 791:       sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 792:       sc.Open();
 793:  
 794:       ds = new DataSet("ia_ngn");
 795:       sda = new SqlCeDataAdapter(c, sc);
 796:  
 797:       try
 798:       {
 799:         sda.Fill(ds, tableName);
 800:  
 801:         path = Ia.Cs.Default.Absolute_Path();
 802:  
 803:         file = path + file;
 804:         ds.WriteXml(file, XmlWriteMode.WriteSchema);
 805:  
 806:         b = true;
 807:       }
 808:       catch (Exception) { b = false; }
 809:       finally
 810:       {
 811:         sc.Close();
 812:       }
 813:  
 814:       return b;
 815:     }
 816:  
 817:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 818:  
 819:     /// <summary>
 820:     /// Log a standard logging entry into a special database table
 821:     /// </summary>
 822:     public void Log(int type_id, int direction_type_id, int system_id, int process_id, int function_id, string detail, DateTime created)
 823:     {
 824:       string sql;
 825:  
 826:       // See table ia_log and log.xml
 827:  
 828:       /*
 829:       CREATE TABLE [dbo].[ia_log]
 830:       (
 831:        [id]          int  IDENTITY(1,1) CONSTRAINT [ia_log_id_pk] PRIMARY KEY,
 832:        [type_id]        tinyint NULL,
 833:        [direction_type_id]  tinyint NULL,
 834:        [system_id]      smallint NULL,
 835:        [process_id]      smallint NULL,
 836:        [function_id]      smallint NULL,
 837:        [detail]        ntext NULL,
 838:        [created]        smalldatetime NULL
 839:       )
 840:       */
 841:  
 842: #if WINDOWS_FORM
 843:       sql = "INSERT INTO [ia_log] ([type_id],[direction_type_id],[system_id],[process_id],[function_id],[detail],[created]) VALUES (" + type_id + "," + direction_type_id + "," + system_id + "," + process_id + "," + function_id + ",'" + detail + "','" + SmallDateTime(created) + "')";
 844: #else
 845:       sql = "INSERT INTO [ia_log] ([type_id],[direction_type_id],[system_id],[process_id],[function_id],[detail],[created]) VALUES (" + type_id + "," + direction_type_id + "," + system_id + "," + process_id + "," + function_id + ",'" + HttpUtility.HtmlEncode(detail) + "','" + SmallDateTime(created) + "')";
 846: #endif
 847:  
 848:       Sql(sql);
 849:     }
 850:  
 851:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 852:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 853:  
 854:     /// <summary>
 855:     ///
 856:     /// </summary>
 857:     public int Update(DataTable in_dt, string tableName, string select_command, string primary_key, string[] in_field, string[] field, F[] field_rule, bool synch, string delete_rule, out string result)
 858:     {
 859:       bool identical, keep_latest;
 860:       int op, c, count, count_in, count_delete;
 861:       F rule;
 862:       string command;
 863:  
 864:       // TEMP
 865:       //string temp = "", temp_dt_str, temp_in_dt_str; // TEMP
 866:  
 867:       // TEMP
 868:       //string temp = "";
 869:  
 870:       int i, j;
 871:       Hashtable ht;
 872:  
 873:       keep_latest = false;
 874:  
 875:       al = new ArrayList(1000);
 876:       from_al = new ArrayList(1000);
 877:       insert_al = new ArrayList(1000);
 878:       delete_al = new ArrayList(1000);
 879:  
 880:       ht = new Hashtable(1000);
 881:  
 882:       DateTime sdt, in_sdt;
 883:  
 884:       DataRow dr;
 885:       DataTable dt;
 886:       DataSet ds;
 887:       SqlCeDataAdapter sda;
 888:       SqlCeCommandBuilder scb;
 889:  
 890:       op = 0;
 891:       c = count = count_in = count_delete = 0;
 892:  
 893:       //progress = 0;
 894:  
 895:       ds = new DataSet("ia");
 896:       sc = new SqlCeConnection(connectionString);
 897:  
 898:       sc.Open();
 899:       command = select_command;
 900:       sda = new SqlCeDataAdapter();
 901:       scb = new SqlCeCommandBuilder(sda);
 902:       sda.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey;
 903:       sda.SelectCommand = new SqlCeCommand(command, sc);
 904:  
 905:       result = "";
 906:  
 907:       dt = null;
 908:  
 909:       // below: I will check if the records have a keep_latest field. This field means I will ignore the new record if the keep_latest date is older then
 910:       // the existing record.
 911:       for (int n = 0; n < in_field.Length; n++)
 912:       {
 913:         rule = field_rule[n];
 914:  
 915:         if (rule == F.Sdt_Keep_Latest)
 916:         {
 917:           keep_latest = true; break;
 918:         }
 919:       }
 920:  
 921:       try
 922:       {
 923:         sda.Fill(ds, tableName);
 924:  
 925:         dt = ds.Tables[0];
 926:  
 927:         if (in_dt != null)
 928:         {
 929:           count_in = in_dt.Rows.Count;
 930:  
 931:           if (dt != null)
 932:           {
 933:             count = dt.Rows.Count;
 934:  
 935:             if (in_dt.Rows.Count > 0)
 936:             {
 937:               if (synch)
 938:               {
 939:                 // below: compair two lists to find records in in_dt that are not in dt
 940:                 foreach (DataRow r in dt.Rows) al.Add(r[primary_key].ToString());
 941:                 foreach (DataRow r in in_dt.Rows) from_al.Add(r[primary_key].ToString());
 942:  
 943:                 al.Sort();
 944:                 from_al.Sort();
 945:  
 946:                 i = j = 0;
 947:  
 948:                 ArrayList list1, list2;
 949:  
 950:                 list1 = from_al;
 951:                 list2 = al;
 952:  
 953:                 while (i < list1.Count)
 954:                 {
 955:                   if (j == list2.Count) break;
 956:                   IComparable obj1 = list1[i] as IComparable;
 957:                   IComparable obj2 = list2[j] as IComparable;
 958:  
 959:                   int cmp = obj1.CompareTo(obj2);
 960:  
 961:                   switch (Math.Sign(cmp))
 962:                   {
 963:                     case 0: ++i; ++j; break;
 964:                     case 1: delete_al.Add(list2[j].ToString()); ++j; break;
 965:                     case -1: insert_al.Add(list1[i].ToString()); ++i; break;
 966:                   }
 967:                 }
 968:  
 969:                 while (i < list1.Count) // we reached the end of list 2 first.
 970:                 {
 971:                   insert_al.Add(list1[i].ToString()); ++i;
 972:                 }
 973:  
 974:                 while (j < list2.Count) // we reached the end of list 1 first.
 975:                 {
 976:                   delete_al.Add(list2[j].ToString()); ++j;
 977:                 }
 978:  
 979:                 if (delete_al.Count > 0)
 980:                 {
 981:                   for (i = 0; i < delete_al.Count && i < 100; i++)
 982:                   {
 983:                     // We will delete it, or its contents according to the deletion rules of the tableName
 984:  
 985:                     dr = dt.Rows.Find(delete_al[i].ToString());
 986:  
 987:                     if (delete_rule == "all")
 988:                     {
 989:                       dr.Delete();
 990:                     }
 991:                     else if (delete_rule == "keep primary key")
 992:                     {
 993:                       // below: this will delete everything but keep only the primary key
 994:  
 995:                       for (int n = 0; n < in_field.Length; n++)
 996:                       {
 997:                         if (field[n].ToString() != primary_key)
 998:                         {
 999:                           rule = field_rule[n];
 1000:  
 1001:                           if (rule == F.Bit || rule == F.In || rule == F.St || rule == F.Sdt || rule == F.Sdt_Keep_Latest)
 1002:                           {
 1003:                             dr[field[n].ToString()] = DBNull.Value;
 1004:                           }
 1005:                           else if (rule == F.Up)
 1006:                           {
 1007:                             dr[field[n].ToString()] = SmallDateTime(DateTime.UtcNow.AddHours(3));
 1008:                           }
 1009:                         }
 1010:                       }
 1011:                     }
 1012:  
 1013:                     count_delete++;
 1014:                   }
 1015:                 }
 1016:               }
 1017:  
 1018:               foreach (DataRow in_dr in in_dt.Rows)
 1019:               {
 1020:                 // below: collect relevent values:
 1021:  
 1022:                 dr = dt.Rows.Find(long.Parse(in_dr[primary_key].ToString()));
 1023:  
 1024:                 //progress = c / count;
 1025:  
 1026:                 if (dr != null)
 1027:                 {
 1028:                   // below: check if rows are identical
 1029:  
 1030:                   identical = true;
 1031:  
 1032:                   for (int n = 0; n < in_field.Length; n++)
 1033:                   {
 1034:                     rule = field_rule[n];
 1035:  
 1036:                     if (rule == F.Bit)
 1037:                     {
 1038:                       try
 1039:                       {
 1040:                         if (dr[field[n].ToString()].ToString() != in_dr[in_field[n].ToString()].ToString())
 1041:                         {
 1042:                           identical = false;
 1043:                           break;
 1044:                         }
 1045:                       }
 1046:                       catch (InvalidCastException)
 1047:                       {
 1048:                         identical = false;
 1049:                         break;
 1050:                       }
 1051:  
 1052:                     }
 1053:                     else if (rule == F.In)
 1054:                     {
 1055:                       try
 1056:                       {
 1057:                         if (dr[field[n].ToString()].ToString() != in_dr[in_field[n].ToString()].ToString())
 1058:                         {
 1059:                           identical = false;
 1060:                           break;
 1061:                         }
 1062:                       }
 1063:                       catch (FormatException)
 1064:                       {
 1065:                         identical = false;
 1066:                         break;
 1067:                       }
 1068:                     }
 1069:                     else if (rule == F.St)
 1070:                     {
 1071:                       if (dr[field[n].ToString()] == DBNull.Value && in_dr[in_field[n].ToString()] == DBNull.Value) { }
 1072:                       else if (dr[field[n].ToString()] == DBNull.Value && in_dr[in_field[n].ToString()] != DBNull.Value) { identical = false; break; }
 1073:                       else if (dr[field[n].ToString()] != DBNull.Value && in_dr[in_field[n].ToString()] == DBNull.Value) { identical = false; break; }
 1074:                       else if (dr[field[n].ToString()].ToString() != in_dr[in_field[n].ToString()].ToString())
 1075:                       {
 1076:                         identical = false;
 1077:                         break;
 1078:                       }
 1079:                     }
 1080:                     else if (rule == F.Sdt)
 1081:                     {
 1082:                       sdt = DateTime.Parse(dr[field[n].ToString()].ToString());
 1083:                       in_sdt = DateTime.Parse(in_dr[in_field[n].ToString()].ToString());
 1084:  
 1085:                       // below: if in_sdt lays within 1 minute of sdt they are identical
 1086:  
 1087:                       if (in_sdt > sdt.AddMinutes(1) || in_sdt < sdt.AddMinutes(-1))
 1088:                       {
 1089:                         identical = false;
 1090:                         break;
 1091:                       }
 1092:                     }
 1093:                     else { }
 1094:                   }
 1095:  
 1096:                   //if (dr["dn"].ToString() == "25645818") { }
 1097:  
 1098:                   if (keep_latest)
 1099:                   {
 1100:                     // identical = true;
 1101:  
 1102:                     for (int n = 0; n < in_field.Length; n++)
 1103:                     {
 1104:                       rule = field_rule[n];
 1105:  
 1106:                       if (rule == F.Sdt_Keep_Latest)
 1107:                       {
 1108:                         // below: this will keep the record as same with no change if the new date is older than the old date
 1109:  
 1110:                         sdt = DateTime.Parse(dr[field[n].ToString()].ToString());
 1111:                         in_sdt = DateTime.Parse(in_dr[in_field[n].ToString()].ToString());
 1112:  
 1113:                         // below: if in_sdt is less than sdt they are identical
 1114:  
 1115:                         if (in_sdt >= sdt) identical = false;
 1116:                         else identical = true;
 1117:  
 1118:                         break;
 1119:                       }
 1120:                     }
 1121:                   }
 1122:  
 1123:                   if (identical)
 1124:                   {
 1125:                     // below: rows are the exact same. Do nothing
 1126:                   }
 1127:                   else
 1128:                   {
 1129:                     // below: row was updated
 1130:                     for (int n = 0; n < in_field.Length; n++)
 1131:                     {
 1132:                       rule = field_rule[n];
 1133:  
 1134:                       if (rule == F.Bit)
 1135:                       {
 1136:                         try { dr[field[n].ToString()] = (bool)in_dr[in_field[n].ToString()]; }
 1137:                         catch (InvalidCastException) { dr[field[n].ToString()] = DBNull.Value; }
 1138:                       }
 1139:                       else if (rule == F.In)
 1140:                       {
 1141:                         try { dr[field[n].ToString()] = long.Parse(in_dr[in_field[n].ToString()].ToString()); }
 1142:                         catch (FormatException) { dr[field[n].ToString()] = DBNull.Value; }
 1143:                       }
 1144:                       else if (rule == F.St)
 1145:                       {
 1146:                         if (in_dr[in_field[n].ToString()] == DBNull.Value) dr[field[n].ToString()] = DBNull.Value;
 1147:                         else dr[field[n].ToString()] = in_dr[in_field[n].ToString()];
 1148:                       }
 1149:                       else if (rule == F.Sdt || rule == F.Sdt_Keep_Latest)
 1150:                       {
 1151:                         in_sdt = DateTime.Parse(in_dr[in_field[n].ToString()].ToString());
 1152:                         dr[field[n].ToString()] = SmallDateTime(in_sdt);
 1153:                       }
 1154:                       else if (rule == F.Up)
 1155:                       {
 1156:                         dr[field[n].ToString()] = SmallDateTime(DateTime.UtcNow.AddHours(3));
 1157:                       }
 1158:                     }
 1159:  
 1160:                     c++;
 1161:                   }
 1162:                 }
 1163:                 else
 1164:                 {
 1165:                   // below: row does not exists, we will add it to database
 1166:  
 1167:                   dr = dt.NewRow();
 1168:  
 1169:                   for (int n = 0; n < in_field.Length; n++)
 1170:                   {
 1171:                     rule = field_rule[n];
 1172:  
 1173:                     if (rule == F.Bit)
 1174:                     {
 1175:                       try { dr[field[n].ToString()] = (bool)in_dr[in_field[n].ToString()]; }
 1176:                       catch (InvalidCastException) { dr[field[n].ToString()] = DBNull.Value; }
 1177:                     }
 1178:                     else if (rule == F.In)
 1179:                     {
 1180:                       try { dr[field[n].ToString()] = long.Parse(in_dr[in_field[n].ToString()].ToString()); }
 1181:                       catch (FormatException) { dr[field[n].ToString()] = DBNull.Value; }
 1182:                     }
 1183:                     else if (rule == F.St)
 1184:                     {
 1185:                       dr[field[n].ToString()] = in_dr[in_field[n].ToString()];
 1186:                     }
 1187:                     else if (rule == F.Sdt || rule == F.Sdt_Keep_Latest)
 1188:                     {
 1189:                       in_sdt = DateTime.Parse(in_dr[in_field[n].ToString()].ToString());
 1190:                       dr[field[n].ToString()] = SmallDateTime(in_sdt);
 1191:                     }
 1192:                     else if (rule == F.Cr || rule == F.Up)
 1193:                     {
 1194:                       dr[field[n].ToString()] = SmallDateTime(DateTime.UtcNow.AddHours(3));
 1195:                     }
 1196:                   }
 1197:  
 1198:                   dt.Rows.Add(dr);
 1199:                   c++;
 1200:                 }
 1201:               }
 1202:  
 1203:               scb.GetUpdateCommand();
 1204:               sda.Update(ds, tableName);
 1205:               sc.Close();
 1206:  
 1207:               result = "(" + c + "-" + count_delete + "/" + count_in + "/" + count + ")";
 1208:  
 1209:               if (c > 0 || count_delete > 0) op = 1;
 1210:             }
 1211:             else
 1212:             {
 1213:               result += "(0-0/0/*)";
 1214:               op = 0;
 1215:             }
 1216:           }
 1217:           else
 1218:           {
 1219:             result += "(0-0/*/null)";
 1220:             op = -1;
 1221:           }
 1222:         }
 1223:         else
 1224:         {
 1225:           result += "(0-0/null/*)";
 1226:           op = -1;
 1227:         }
 1228:       }
 1229:       catch (Exception ex)
 1230:       {
 1231: #if DEBUG
 1232:         result = "Ia.Ngn.Cs.Application.Update(): " + ex.ToString(); // +" TEMP=[" + temp + "]"; // TEMP
 1233: #else
 1234:         result = "Ia.Ngn.Cs.Application.Update(): " + ex.Message;
 1235: #endif
 1236:  
 1237:         op = -1;
 1238:       }
 1239:  
 1240:       return op;
 1241:     }
 1242:  
 1243:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1244:     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1245:   }
 1246: }
 1247:  
 1248: /*
 1249: 
 1250: <%@ Page Language="C#" %>
 1251: <%@ Import Namespace="System.Data" %>
 1252: <%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
 1253: <%@ Import Namespace="System.Xml" %>
 1254: <%@ Import Namespace="System.Collections" %>
 1255: <%@ Import Namespace="System.Globalization" %>
 1256: <%@ Import Namespace="System.ComponentModel" %>
 1257: 
 1258: <script runat="server">
 1259: 
 1260:   public void Page_Load(Object sender, EventArgs e) { 
 1261: 
 1262:     //QUICK OVERVIEW OF SYNTAX:
 1263:     / *
 1264:     int numberOfEmployees = GetInteger("SELECT COUNT(*) FROM Employees");
 1265:     int numberOfEmployees = GetInteger("SELECT COUNT(*) FROM Employees WHERE Country=@country","@country,varchar/255," + selectedCountry);
 1266:     string currentLastName = GetString("SELECT LastName FROM Employees WHERE EmployeeId=8");
 1267:     string currentLastName = GetString("SELECT LastName FROM Employees WHERE EmployeeId=@employeeId","@employeeId,int," + selectedId.ToString());   
 1268:     DateTime shippedDate = GetDate("SELECT ShippedDate FROM Orders WHERE OrderId=10259");   
 1269:     DateTime shippedDate = GetDate("SELECT ShippedDate FROM Orders WHERE OrderId=@orderId","@orderId,int," + currentOrderId.ToString());
 1270:     DataRow drEmployee = GetDataRow("SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeId=3");
 1271:     DataRow drEmployee = GetDataRow("SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeId=@employeeId","@employeeId,int," + currentEmployeeId.ToString());
 1272:     DataTable dtEmployees = GetDataTable("SELECT * FROM Employees ORDER BY LastName");
 1273:     DataTable dtEmployees = GetDataTable("SELECT * FROM Employees WHERE Country=@currentCountry AND BirthDate<@cutOffDate AND EmployeeId>@employeeId","@currentCountry,varchar/255,USA;@cutOffDate,date," + cutOffDate.ToString() + ";@employeeId,int,2");
 1274:     DoCommand("UPDATE Employees SET LastName='Smithinew' WHERE EmployeeId=9");
 1275:     DoCommand("UPDATE Employees SET LastName='Thompsonnew' WHERE EmployeeId=@id","@id,int," + theId.ToString());
 1276:     * /
 1277: 
 1278:     //get an integer
 1279:     int numberOfEmployees = GetInteger("SELECT COUNT(*) FROM Employees");
 1280:     litShow1.Text = "There are " + numberOfEmployees.ToString() + " employees";
 1281:     
 1282:     //get an integer with parameters
 1283:     string selectedCountry = "UK";
 1284:     int numberOfEmployees2 = GetInteger("SELECT COUNT(*) FROM Employees WHERE Country=@country","@country,varchar/255," + selectedCountry);
 1285:     litShow2.Text = "There are " + numberOfEmployees2.ToString() + " employees from: " + selectedCountry;
 1286:     
 1287:     //get a string
 1288:     string currentLastName = GetString("SELECT LastName FROM Employees WHERE EmployeeId=8");
 1289:     litShow3.Text = "The last name of the person selected is <b>" + currentLastName + "</b>. ";
 1290:     
 1291:     //get a string with parameters
 1292:     int selectedId = 4;
 1293:     string currentLastName2 = GetString("SELECT LastName FROM Employees WHERE EmployeeId=@employeeId","@employeeId,int," + selectedId.ToString());
 1294:     litShow4.Text = "The last name of the person with id " + selectedId.ToString() + " is <b>" + currentLastName2 + "</b>. ";
 1295:     
 1296:     //get a date
 1297:     CultureInfo ci = new CultureInfo("en-US");    
 1298:     DateTime shippedDate = GetDate("SELECT ShippedDate FROM Orders WHERE OrderId=10259");
 1299:     litShow5.Text = "Your order shipped on <b>" + shippedDate.ToString("dddd, MMMM d, yyyy",ci) + "</b>. ";
 1300: 
 1301:     //get a date with parameters
 1302:     int currentOrderId = 10264;
 1303:     CultureInfo ci2 = new CultureInfo("en-US");    
 1304:     DateTime shippedDate2 = GetDate("SELECT ShippedDate FROM Orders WHERE OrderId=@orderId","@orderId,int," + currentOrderId.ToString());
 1305:     litShow6.Text = "Your order shipped on <b>" + shippedDate2.ToString("dddd, MMMM d, yyyy",ci2) + "</b>. ";
 1306: 
 1307:     //get one record
 1308:     DataRow drEmployee = GetDataRow("SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeId=3");
 1309:     litShow7.Text = "The selected employee is <b>" + drEmployee["FirstName"].ToString() + " " + drEmployee["LastName"].ToString() + "</b>";
 1310:     
 1311:     //get one record with parameters
 1312:     int currentEmployeeId = 8;
 1313:     DataRow drEmployee2 = GetDataRow("SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeId=@employeeId","@employeeId,int," + currentEmployeeId.ToString());
 1314:     litShow8.Text = "The employee with id#" + currentEmployeeId.ToString() + " is <b>" + drEmployee2["FirstName"].ToString() + " " + drEmployee2["LastName"].ToString() + "</b>";
 1315:     
 1316:     //get several records
 1317:     DataTable dtEmployees = GetDataTable("SELECT * FROM Employees ORDER BY LastName");
 1318:     foreach(DataRow row in dtEmployees.Rows) {
 1319:       litShow9.Text += row["LastName"].ToString() + ", " + row["FirstName"].ToString() + "<br>";
 1320:     }
 1321:     
 1322:     //get several records with parameters
 1323:     DateTime cutOffDate = DateTime.Parse("1/1/1963");
 1324:     DataTable dtEmployees2 = GetDataTable("SELECT * FROM Employees WHERE Country=@currentCountry AND BirthDate<@cutOffDate AND EmployeeId>@employeeId","@currentCountry,varchar/255,USA;@cutOffDate,date," + cutOffDate.ToString() + ";@employeeId,int,2");
 1325:     foreach(DataRow row in dtEmployees2.Rows) {
 1326:       litShow10.Text += row["EmployeeId"].ToString() + ". " + row["LastName"].ToString() + ", " + row["FirstName"].ToString() + " (" + row["Country"].ToString() + ")<br>";
 1327:     }
 1328:     
 1329:     //perform an SQL command
 1330:     DoCommand("UPDATE Employees SET LastName='Smithinew' WHERE EmployeeId=9");
 1331:     
 1332:     //perform an SQL command
 1333:     int theId = 1;
 1334:     DoCommand("UPDATE Employees SET LastName='Thompsonnew' WHERE EmployeeId=@id","@id,int," + theId.ToString());
 1335:     
 1336:   }
 1337:   
 1338:   //EXAMPLE: int numberOfEmployees = GetInteger("SELECT COUNT(*) FROM Employees");
 1339:   public int GetInteger(string sql) {  
 1340:     int r = 0;
 1341:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1342:     con.Open();
 1343:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql,con);
 1344:     r = (int)cmd.ExecuteScalar();
 1345:     con.Close();  
 1346:     return r;
 1347:   }
 1348: 
 1349:   //EXAMPLE: int numberOfEmployees = GetInteger("SELECT COUNT(*) FROM Employees WHERE Country=@country","@country,varchar/255,UK");
 1350:   public int GetInteger(string sql, string parameterList) {  
 1351:     int r = 0;
 1352:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1353:     con.Open();
 1354:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql,con);
 1355:     GetParameters(ref cmd, parameterList);
 1356:     r = (int)cmd.ExecuteScalar();
 1357:     con.Close();  
 1358:     return r;
 1359:   }
 1360:   
 1361:   //EXAMPLE: string currentLastName = GetString("SELECT LastName FROM Employees WHERE EmployeeId=8");
 1362:   public string GetString(string sql) {  
 1363:     string rs = "";
 1364:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1365:     con.Open();
 1366:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql,con);
 1367:     rs = (string)cmd.ExecuteScalar();
 1368:     con.Close();  
 1369:     return rs;
 1370:   }
 1371:   
 1372:   //EXAMPLE: string currentLastName = GetString("SELECT LastName FROM Employees WHERE EmployeeId=@employeeId","@employeedId,int," + selectedId.ToString());
 1373:   public string GetString(string sql, string parameterList) {  
 1374:     string rs = "";
 1375:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1376:     con.Open();
 1377:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql,con);
 1378:     GetParameters(ref cmd, parameterList);
 1379:     rs = (string)cmd.ExecuteScalar();
 1380:     con.Close();  
 1381:     return rs;
 1382:   }
 1383:   
 1384:   //EXAMPLE: DateTime shippedDate = GetDate("SELECT ShippedDate FROM Orders WHERE OrderId=10259");
 1385:   public DateTime GetDate(string sql) {  
 1386:     DateTime rd;
 1387:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1388:     con.Open();
 1389:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql,con);
 1390:     rd = (DateTime)cmd.ExecuteScalar();
 1391:     con.Close();  
 1392:     return rd;
 1393:   }
 1394:   
 1395:   
 1396:   //EXAMPLE: DateTime shippedDate = GetDate("SELECT ShippedDate FROM Orders WHERE OrderId=@orderId","@orderId,int," + currentOrderId.ToString());
 1397:   public DateTime GetDate(string sql, string parameterList) {  
 1398:     DateTime rd;
 1399:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1400:     con.Open();
 1401:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql,con);
 1402:     GetParameters(ref cmd, parameterList);
 1403:     rd = (DateTime)cmd.ExecuteScalar();
 1404:     con.Close();  
 1405:     return rd;
 1406:   }
 1407: 
 1408:   //EXAMPLE: DataRow drEmployee = GetDataRow("SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeId=3");
 1409:   public DataRow GetDataRow(string sql) {
 1410:     DataSet ds = new DataSet();
 1411:     DataTable dt = new DataTable();
 1412:     SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter();
 1413:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1414:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql, con);
 1415:     da.SelectCommand = cmd;
 1416:     da.Fill(ds);
 1417:     try {
 1418:       dt = ds.Tables[0];
 1419:       return dt.Rows[0];
 1420:     }
 1421:     catch {
 1422:       return null;
 1423:     }
 1424:   }
 1425: 
 1426:   //EXAMPLE: DataRow drEmployee2 = GetDataRow("SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeId=@employeeId","@employeeId,int," + currentEmployeeId.ToString());
 1427:   public DataRow GetDataRow(string sql,string parameterList) {
 1428:     DataSet ds = new DataSet();
 1429:     DataTable dt = new DataTable();
 1430:     SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter();
 1431:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1432:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql, con);
 1433:     GetParameters(ref cmd, parameterList);
 1434:     da.SelectCommand = cmd;
 1435:     da.Fill(ds);
 1436:     try {
 1437:       dt = ds.Tables[0];
 1438:       return dt.Rows[0];
 1439:     }
 1440:     catch {
 1441:       return null;
 1442:     }
 1443:   }
 1444: 
 1445:   //EXAMPLE: DataTable dtEmployees = GetDataTable("SELECT * FROM Employees ORDER BY LastName");
 1446:   public DataTable GetDataTable(string sql) {
 1447:     DataSet ds = new DataSet();
 1448:     DataTable dt = new DataTable();
 1449:     SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter();
 1450:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1451:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql, con);
 1452:     da.SelectCommand = cmd;
 1453:     da.Fill(ds);
 1454:     try {
 1455:       dt = ds.Tables[0];
 1456:       return dt;
 1457:     }
 1458:     catch {
 1459:       return null;
 1460:     }
 1461:   }
 1462:   
 1463:   //EXAMPLE: DataTable dtEmployees2 = GetDataTable("SELECT * FROM Employees WHERE Country=@currentCountry AND BirthDate<@cutOffDate AND EmployeeId>@employeeId","@currentCountry,varchar/255,USA;@cutOffDate,date," + cutOffDate.ToString() + ";@employeeId,int,2");
 1464:   public DataTable GetDataTable(string sql, string parameterList) {
 1465:     //parameterList will be in this form: "@currentCountry,varchar/255,USA;@cutOffDate,date,1/1/1963"
 1466:     
 1467:     DataSet ds = new DataSet();
 1468:     DataTable dt = new DataTable();
 1469:     SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter();
 1470:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1471:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand(sql, con);
 1472:     GetParameters(ref cmd, parameterList);
 1473:     da.SelectCommand = cmd;
 1474:     da.Fill(ds);
 1475:     try {
 1476:       dt = ds.Tables[0];
 1477:       return dt;
 1478:     }
 1479:     catch {
 1480:       return null;
 1481:     }
 1482:   }
 1483: 
 1484:   //EXAMPLE: DoCommand("UPDATE Employees SET LastName='Smithinew' WHERE EmployeeId=9");
 1485:   public void DoCommand(string sql) {
 1486:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1487:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand();
 1488:     cmd.CommandText = sql;
 1489:     cmd.Connection = con;
 1490:     con.Open();
 1491:     cmd.ExecuteNonQuery();
 1492:     con.Close();
 1493:   }
 1494: 
 1495:   //EXAMPLE: DoCommand("UPDATE Employees SET LastName='Thompsonnew' WHERE EmployeeId=@id","@id,int," + theId.ToString());
 1496:   public void DoCommand(string sql, string parameterList) {
 1497:     SqlCeConnection con = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.AppSettings["con"]);
 1498:     SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand();
 1499:     cmd.CommandText = sql;
 1500:     GetParameters(ref cmd, parameterList);
 1501:     cmd.Connection = con;
 1502:     con.Open();
 1503:     cmd.ExecuteNonQuery();
 1504:     con.Close();
 1505:   }
 1506: 
 1507:   //used by the other methods
 1508:   public void GetParameters(ref SqlCeCommand cmd, string parameterList) {
 1509:     //build parameters from the parameter list
 1510:     string[] parameterLines = parameterList.Split(';');
 1511:     foreach(string parameterLine in parameterLines) { 
 1512:       //break up individual line
 1513:       string[] parts = parameterLine.Split(',');
 1514:       switch(parts[1].ToString().Substring(0,3).ToUpper()) {
 1515:         case "VAR":
 1516:           //get the size from e.g. "varchar/255"
 1517:           string[] half = parts[1].ToString().Split('/');
 1518:           int size = Int32.Parse(half[1]);
 1519:           cmd.Parameters.Add(parts[0],SqlDbType.VarChar,size).Value = parts[2];
 1520:           break;
 1521:         case "DAT":
 1522:           cmd.Parameters.Add(parts[0],SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Parse(parts[2]);
 1523:           break;
 1524:         case "INT":
 1525:           cmd.Parameters.Add(parts[0],SqlDbType.Int).Value = Int32.Parse(parts[2]);
 1526:           break;
 1527:       }
 1528:     }    
 1529:   }
 1530: */