)>}]
شركة التطبيقات المتكاملة لتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة ش.ش.و.
Integrated Applications Programming Company
Skip Navigation LinksHome » Code Library » PrayerTime

Public general use code classes and xml files that we've compiled and used over the years:

Prayer times support class.

  1: //--------------------- Copyright Block ----------------------
  2: /* 
  3: 
  4: PrayTime.cs: Prayer Times Calculator (ver 1.2)
  5: Copyright (C) 2007-2010 PrayTimes.org
  6: 
  7: C# Code By: Jandost Khoso
  8: Original JS Code By: Hamid Zarrabi-Zadeh
  9: 
  10: License: GNU General Public License, ver 3
  11: 
  12: TERMS OF USE:
  13:   Permission is granted to use this code, with or 
  14:   without modification, in any website or application 
  15:   provided that credit is given to the original work 
  16:   with a link back to PrayTimes.org.
  17: 
  18: This program is distributed in the hope that it will 
  19: be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY. 
  20: 
  21: PLEASE DO NOT REMOVE THIS COPYRIGHT BLOCK.
  22: 
  23: */
  24:  
  25: using System;
  26:  
  27: namespace Ia.Cl.Model
  28: {
  29:   /// <summary publish="true">
  30:   /// Prayer times support class.
  31:   /// </summary>
  32:   /// <remarks> 
  33:   /// Copyright � 2001-2015 Jasem Y. Al-Shamlan (info@ia.com.kw), Integrated Applications - Kuwait. All Rights Reserved.
  34:   ///
  35:   /// This library is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by
  36:   /// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
  37:   ///
  38:   /// This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  39:   /// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  40:   /// 
  41:   /// You should have received a copy of the GNU General Public License along with this library. If not, see http://www.gnu.org/licenses.
  42:   /// 
  43:   /// Copyright notice: This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  44:   /// </remarks>
  45:   public class PrayerTime
  46:   {
  47:     //------------------------ Constants --------------------------
  48:  
  49:     // Calculation Methods
  50:     /// <summary/>
  51:     public static int Jafari = 0;  // Ithna Ashari
  52:  
  53:     /// <summary/>
  54:     public static int Karachi = 1;  // University of Islamic Sciences, Karachi
  55:  
  56:     /// <summary/>
  57:     public static int ISNA = 2;  // Islamic Society of North America (ISNA)
  58:  
  59:     /// <summary/>
  60:     public static int MWL = 3;  // Muslim World League (MWL)
  61:  
  62:     /// <summary/>
  63:     public static int Makkah = 4;  // Umm al-Qura, Makkah
  64:  
  65:     /// <summary/>
  66:     public static int Egypt = 5;  // Egyptian General Authority of Survey
  67:  
  68:     /// <summary/>
  69:     public static int Custom = 6;  // Custom Setting
  70:  
  71:     /// <summary/>
  72:     public static int Tehran = 7;  // Institute of Geophysics, University of Tehran
  73:  
  74:     // Juristic Methods
  75:     /// <summary/>
  76:     public static int Shafii = 0;  // Shafii (standard)
  77:  
  78:     /// <summary/>
  79:     public static int Hanafi = 1;  // Hanafi
  80:  
  81:     // Adjusting Methods for Higher Latitudes
  82:     /// <summary/>
  83:     public static int None = 0;  // No adjustment
  84:  
  85:     /// <summary/>
  86:     public static int MidNight = 1;  // middle of night
  87:     /// <summary/>
  88:  
  89:     public static int OneSeventh = 2;  // 1/7th of night
  90:     /// <summary/>
  91:     public static int AngleBased = 3;  // angle/60th of night
  92:  
  93:  
  94:     // Time Formats
  95:     /// <summary/>
  96:     public static int Time24 = 0;  // 24-hour format
  97:  
  98:     /// <summary/>
  99:     public static int Time12 = 1;  // 12-hour format
 100:  
 101:     /// <summary/>
 102:     public static int Time12NS = 2;  // 12-hour format with no suffix
 103:  
 104:     /// <summary/>
 105:     public static int Floating = 3;  // floating point number
 106:  
 107:     // Time Names
 108:     /// <summary/>
 109:     public static string[] timeNames = { "Fajr", "Sunrise", "Dhuhr", "Asr", "Sunset", "Maghrib", "Isha" };
 110:     static string InvalidTime = "----";   // The string used for inv
 111:  
 112:  
 113:  
 114:  
 115:     //---------------------- Global Variables --------------------
 116:  
 117:  
 118:     private int calcMethod = 3;    // caculation method
 119:     private int asrJuristic;    // Juristic method for Asr
 120:     private int dhuhrMinutes = 0;    // minutes after mid-day for Dhuhr
 121:     private int adjustHighLats = 1;  // adjusting method for higher latitudes
 122:  
 123:     private int timeFormat = 0;    // time format
 124:  
 125:     private double lat;    // latitude
 126:     private double lng;    // longitude
 127:     private int timeZone;  // time-zone
 128:     private double JDate;   // Julian date
 129:  
 130:     private int[] times;
 131:  
 132:  
 133:     //--------------------- Technical Settings --------------------
 134:  
 135:  
 136:     private int numIterations = 1;    // number of iterations needed to compute times
 137:  
 138:  
 139:  
 140:     //------------------- Calc Method Parameters --------------------
 141:  
 142:     private double[][] methodParams;
 143:  
 144:     /// <summary/>
 145:     public PrayerTime()
 146:     {
 147:       times = new int[7];
 148:       methodParams = new double[8][];
 149:       this.methodParams[Jafari] = new double[] { 16, 0, 4, 0, 14 };
 150:       this.methodParams[Karachi] = new double[] { 18, 1, 0, 0, 18 };
 151:       this.methodParams[ISNA] = new double[] { 15, 1, 0, 0, 15 };
 152:       this.methodParams[MWL] = new double[] { 18, 1, 0, 0, 17 };
 153:       this.methodParams[Makkah] = new double[] { 18.5, 1, 0, 1, 90 };
 154:       this.methodParams[Egypt] = new double[] { 19.5, 1, 0, 0, 17.5 };
 155:       this.methodParams[Tehran] = new double[] { 17.7, 0, 4.5, 0, 14 };
 156:       this.methodParams[Custom] = new double[] { 18, 1, 0, 0, 17 };
 157:     }
 158:  
 159:     // return prayer times for a given date
 160:     /// <summary/>
 161:     public string[] GetPrayerTimes(int year, int month, int day, double latitude, double longitude, int timeZone)
 162:     {
 163:       return this.GetDatePrayerTimes(year, month + 1, day, latitude, longitude, timeZone);
 164:     }
 165:  
 166:     // set the calculation method
 167:     /// <summary/>
 168:     public void SetCalcMethod(int methodID)
 169:     {
 170:       this.calcMethod = methodID;
 171:     }
 172:  
 173:     // set the juristic method for Asr
 174:     /// <summary/>
 175:     public void SetAsrMethod(int methodID)
 176:     {
 177:       if (methodID < 0 || methodID > 1) return;
 178:       this.asrJuristic = methodID;
 179:     }
 180:  
 181:     // set the angle for calculating Fajr
 182:     /// <summary/>
 183:     public void SetFajrAngle(double angle)
 184:     {
 185:       this.SetCustomParams(new int[] { (int)angle, -1, -1, -1, -1 });
 186:     }
 187:  
 188:     // set the angle for calculating Maghrib
 189:     /// <summary/>
 190:     public void SetMaghribAngle(double angle)
 191:     {
 192:       this.SetCustomParams(new int[] { -1, 0, (int)angle, -1, -1 });
 193:     }
 194:  
 195:     // set the angle for calculating Isha
 196:     /// <summary/>
 197:     public void SetIshaAngle(double angle)
 198:     {
 199:       this.SetCustomParams(new int[] { -1, -1, -1, 0, (int)angle });
 200:     }
 201:  
 202:     // set the minutes after mid-day for calculating Dhuhr
 203:     /// <summary/>
 204:     public void SetDhuhrMinutes(int minutes)
 205:     {
 206:       this.dhuhrMinutes = minutes;
 207:     }
 208:  
 209:     // set the minutes after Sunset for calculating Maghrib
 210:     /// <summary/>
 211:     public void SetMaghribMinutes(int minutes)
 212:     {
 213:       this.SetCustomParams(new int[] { -1, 1, minutes, -1, -1 });
 214:     }
 215:  
 216:     // set the minutes after Maghrib for calculating Isha
 217:     /// <summary/>
 218:     public void SetIshaMinutes(int minutes)
 219:     {
 220:       this.SetCustomParams(new int[] { -1, -1, -1, 1, minutes });
 221:     }
 222:  
 223:     // set custom values for calculation parameters
 224:     /// <summary/>
 225:     public void SetCustomParams(int[] param)
 226:     {
 227:       for (int i = 0; i < 5; i++)
 228:       {
 229:         if (param[i] == -1) this.methodParams[Custom][i] = this.methodParams[this.calcMethod][i];
 230:         else this.methodParams[Custom][i] = param[i];
 231:       }
 232:  
 233:       this.calcMethod = Custom;
 234:     }
 235:  
 236:     // set adjusting method for higher latitudes
 237:     /// <summary/>
 238:     public void SetHighLatsMethod(int methodID)
 239:     {
 240:       this.adjustHighLats = methodID;
 241:     }
 242:  
 243:     // set the time format
 244:     /// <summary/>
 245:     public void SetTimeFormat(int timeFormat)
 246:     {
 247:       this.timeFormat = timeFormat;
 248:     }
 249:  
 250:     // convert float hours to 24h format
 251:     /// <summary/>
 252:     public string FloatToTime24(double time)
 253:     {
 254:       if (time < 0) return InvalidTime;
 255:       time = this.FixHour(time + 0.5 / 60); // add 0.5 minutes to round
 256:       double hours = Math.Floor(time);
 257:       double minutes = Math.Floor((time - hours) * 60);
 258:       return this.TwoDigitsFormat((int)hours) + ":" + this.TwoDigitsFormat((int)minutes);
 259:     }
 260:  
 261:     // convert float hours to 12h format
 262:     /// <summary/>
 263:     public string FloatToTime12(double time, bool noSuffix)
 264:     {
 265:       if (time < 0) return InvalidTime;
 266:       time = this.FixHour(time + 0.5 / 60); // add 0.5 minutes to round
 267:       double hours = Math.Floor(time);
 268:       double minutes = Math.Floor((time - hours) * 60);
 269:       string suffix = hours >= 12 ? " pm" : " am";
 270:       hours = (hours + 12 - 1) % 12 + 1;
 271:       return ((int)hours) + ":" + this.TwoDigitsFormat((int)minutes) + (noSuffix ? "" : suffix);
 272:     }
 273:  
 274:     // convert float hours to 12h format with no suffix
 275:     /// <summary/>
 276:     public string FloatToTime12NS(double time)
 277:     {
 278:       return this.FloatToTime12(time, true);
 279:     }
 280:  
 281:     //---------------------- Compute Prayer Times -----------------------
 282:  
 283:  
 284:     // return prayer times for a given date
 285:     /// <summary/>
 286:     public string[] GetDatePrayerTimes(int year, int month, int day, double latitude, double longitude, int timeZone)
 287:     {
 288:       this.lat = latitude;
 289:       this.lng = longitude;
 290:       this.timeZone = timeZone;
 291:       this.JDate = this.JulianDate(year, month, day) - longitude / (15 * 24);
 292:  
 293:       return this.ComputeDayTimes();
 294:     }
 295:  
 296:     // compute declination angle of sun and equation of time
 297:     /// <summary/>
 298:     public double[] SunPosition(double jd)
 299:     {
 300:       double D = jd - 2451545.0;
 301:       double g = this.FixAngle(357.529 + 0.98560028 * D);
 302:       double q = this.FixAngle(280.459 + 0.98564736 * D);
 303:       double L = this.FixAngle(q + 1.915 * this.Dsin(g) + 0.020 * this.Dsin(2 * g));
 304:  
 305:       double R = 1.00014 - 0.01671 * this.Dcos(g) - 0.00014 * this.Dcos(2 * g);
 306:       double e = 23.439 - 0.00000036 * D;
 307:  
 308:       double d = this.Darcsin(this.Dsin(e) * this.Dsin(L));
 309:       double RA = this.Darctan2(this.Dcos(e) * this.Dsin(L), this.Dcos(L)) / 15;
 310:       RA = this.FixHour(RA);
 311:       double EqT = q / 15 - RA;
 312:  
 313:       return new double[] { d, EqT };
 314:     }
 315:  
 316:     // compute equation of time
 317:     /// <summary/>
 318:     public double EquationOfTime(double jd)
 319:     {
 320:       return this.SunPosition(jd)[1];
 321:     }
 322:  
 323:     // compute declination angle of sun
 324:     /// <summary/>
 325:     public double SunDeclination(double jd)
 326:     {
 327:       return this.SunPosition(jd)[0];
 328:     }
 329:  
 330:     // compute mid-day (Dhuhr, Zawal) time
 331:     /// <summary/>
 332:     public double ComputeMidDay(double t)
 333:     {
 334:       double T = this.EquationOfTime(this.JDate + t);
 335:       double Z = this.FixHour(12 - T);
 336:       return Z;
 337:     }
 338:  
 339:     // compute time for a given angle G
 340:     /// <summary/>
 341:     public double ComputeTime(double G, double t)
 342:     {
 343:       //System.out.println("G: "+G);
 344:  
 345:       double D = this.SunDeclination(this.JDate + t);
 346:       double Z = this.ComputeMidDay(t);
 347:       double V = ((double)1 / 15) * this.Darccos((-this.Dsin(G) - this.Dsin(D) * this.Dsin(this.lat)) /
 348:           (this.Dcos(D) * this.Dcos(this.lat)));
 349:       return Z + (G > 90 ? -V : V);
 350:     }
 351:  
 352:     // compute the time of Asr
 353:     /// <summary/>
 354:     public double ComputeAsr(int step, double t) // Shafii: step=1, Hanafi: step=2
 355:     {
 356:       double D = this.SunDeclination(this.JDate + t);
 357:       double G = -this.Darccot(step + this.Dtan(Math.Abs(this.lat - D)));
 358:       return this.ComputeTime(G, t);
 359:     }
 360:  
 361:     //---------------------- Compute Prayer Times -----------------------
 362:  
 363:     // compute prayer times at given julian date
 364:     /// <summary/>
 365:     public double[] ComputeTimes(double[] times)
 366:     {
 367:       double[] t = this.DayPortion(times);
 368:  
 369:  
 370:       double Fajr = this.ComputeTime(180 - this.methodParams[this.calcMethod][0], t[0]);
 371:       double Sunrise = this.ComputeTime(180 - 0.833, t[1]);
 372:       double Dhuhr = this.ComputeMidDay(t[2]);
 373:       double Asr = this.ComputeAsr(1 + this.asrJuristic, t[3]);
 374:       double Sunset = this.ComputeTime(0.833, t[4]); ;
 375:       double Maghrib = this.ComputeTime(this.methodParams[this.calcMethod][2], t[5]);
 376:       double Isha = this.ComputeTime(this.methodParams[this.calcMethod][4], t[6]);
 377:  
 378:       return new double[] { Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Sunset, Maghrib, Isha };
 379:     }
 380:  
 381:     // adjust Fajr, Isha and Maghrib for locations in higher latitudes
 382:     /// <summary/>
 383:     public double[] AdjustHighLatTimes(double[] times)
 384:     {
 385:       double nightTime = this.GetTimeDifference(times[4], times[1]); // sunset to sunrise
 386:  
 387:       // Adjust Fajr
 388:       double FajrDiff = this.NightPortion(this.methodParams[this.calcMethod][0]) * nightTime;
 389:       if (this.GetTimeDifference(times[0], times[1]) > FajrDiff)
 390:         times[0] = times[1] - FajrDiff;
 391:  
 392:       // Adjust Isha
 393:       double IshaAngle = (this.methodParams[this.calcMethod][3] == 0) ? this.methodParams
 394:  
 395:     [this.calcMethod][4] : 18;
 396:       double IshaDiff = this.NightPortion(IshaAngle) * nightTime;
 397:       if (this.GetTimeDifference(times[4], times[6]) > IshaDiff)
 398:         times[6] = times[4] + IshaDiff;
 399:  
 400:       // Adjust Maghrib
 401:       double MaghribAngle = (methodParams[this.calcMethod][1] == 0) ? this.methodParams
 402:  
 403:     [this.calcMethod][2] : 4;
 404:       double MaghribDiff = this.NightPortion(MaghribAngle) * nightTime;
 405:       if (this.GetTimeDifference(times[4], times[5]) > MaghribDiff)
 406:         times[5] = times[4] + MaghribDiff;
 407:  
 408:       return times;
 409:     }
 410:  
 411:     // the night portion used for adjusting times in higher latitudes
 412:     /// <summary/>
 413:     public double NightPortion(double angle)
 414:     {
 415:       double val = 0;
 416:       if (this.adjustHighLats == AngleBased)
 417:         val = 1.0 / 60.0 * angle;
 418:       if (this.adjustHighLats == MidNight)
 419:         val = 1.0 / 2.0;
 420:       if (this.adjustHighLats == OneSeventh)
 421:         val = 1.0 / 7.0;
 422:  
 423:       return val;
 424:     }
 425:  
 426:     /// <summary/>
 427:     public double[] DayPortion(double[] times)
 428:     {
 429:       for (int i = 0; i < times.Length; i++)
 430:       {
 431:         times[i] /= 24;
 432:       }
 433:       return times;
 434:     }
 435:  
 436:     // compute prayer times at given julian date
 437:     /// <summary/>
 438:     public string[] ComputeDayTimes()
 439:     {
 440:       double[] times = { 5, 6, 12, 13, 18, 18, 18 }; //default times
 441:  
 442:       for (int i = 0; i < this.numIterations; i++)
 443:       {
 444:         times = this.ComputeTimes(times);
 445:       }
 446:  
 447:       times = this.AdjustTimes(times);
 448:       return this.AdjustTimesFormat(times);
 449:     }
 450:  
 451:  
 452:     // adjust times in a prayer time array
 453:     /// <summary/>
 454:     public double[] AdjustTimes(double[] times)
 455:     {
 456:       for (int i = 0; i < 7; i++)
 457:       {
 458:         times[i] += this.timeZone - this.lng / 15;
 459:       }
 460:       times[2] += this.dhuhrMinutes / 60; //Dhuhr
 461:       if (this.methodParams[this.calcMethod][1] == 1) // Maghrib
 462:         times[5] = times[4] + this.methodParams[this.calcMethod][2] / 60.0;
 463:       if (this.methodParams[this.calcMethod][3] == 1) // Isha
 464:         times[6] = times[5] + this.methodParams[this.calcMethod][4] / 60.0;
 465:  
 466:       if (this.adjustHighLats != None)
 467:       {
 468:         times = this.AdjustHighLatTimes(times);
 469:       }
 470:  
 471:       return times;
 472:     }
 473:  
 474:     /// <summary/>
 475:     public string[] AdjustTimesFormat(double[] times)
 476:     {
 477:       string[] formatted = new string[times.Length];
 478:  
 479:       if (this.timeFormat == Floating)
 480:       {
 481:         for (int i = 0; i < times.Length; ++i)
 482:         {
 483:           formatted[i] = times[i] + "";
 484:         }
 485:         return formatted;
 486:       }
 487:  
 488:       for (int i = 0; i < 7; i++)
 489:       {
 490:         if (this.timeFormat == Time12)
 491:           formatted[i] = this.FloatToTime12(times[i], true);
 492:         else if (this.timeFormat == Time12NS)
 493:           formatted[i] = this.FloatToTime12NS(times[i]);
 494:         else
 495:           formatted[i] = this.FloatToTime24(times[i]);
 496:       }
 497:       return formatted;
 498:     }
 499:  
 500:     //---------------------- Misc Functions -----------------------
 501:  
 502:     // compute the difference between two times
 503:     /// <summary/>
 504:     public double GetTimeDifference(double c1, double c2)
 505:     {
 506:       double diff = this.FixHour(c2 - c1); ;
 507:       return diff;
 508:     }
 509:  
 510:     // add a leading 0 if necessary
 511:     /// <summary/>
 512:     public string TwoDigitsFormat(int num)
 513:     {
 514:  
 515:       return (num < 10) ? "0" + num : num + "";
 516:     }
 517:  
 518:     //---------------------- Julian Date Functions -----------------------
 519:  
 520:     // calculate julian date from a calendar date
 521:     /// <summary/>
 522:     public double JulianDate(int year, int month, int day)
 523:     {
 524:       if (month <= 2)
 525:       {
 526:         year -= 1;
 527:         month += 12;
 528:       }
 529:  
 530:       double A = (double)Math.Floor(year / 100.0);
 531:       double B = 2 - A + Math.Floor(A / 4);
 532:  
 533:       double JD = Math.Floor(365.25 * (year + 4716)) + Math.Floor(30.6001 * (month + 1)) + day + B - 1524.5;
 534:       return JD;
 535:     }
 536:  
 537:  
 538:     //---------------------- Time-Zone Functions -----------------------
 539:  
 540:  
 541:     // detect daylight saving in a given date
 542:     /// <summary/>
 543:     public bool UseDayLightaving(int year, int month, int day)
 544:     {
 545:       return System.TimeZoneInfo.Local.IsDaylightSavingTime(new DateTime(year, month, day));
 546:       // TimeZone . CurrentTimeZone . IsDaylightSavingTime ( new DateTime ( year , month , day ) ); 
 547:     }
 548:  
 549:     // ---------------------- Trigonometric Functions -----------------------
 550:  
 551:     // degree sin
 552:     /// <summary/>
 553:     public double Dsin(double d)
 554:     {
 555:       return Math.Sin(this.DegreeToRadian(d));
 556:     }
 557:  
 558:     // degree cos
 559:     /// <summary/>
 560:     public double Dcos(double d)
 561:     {
 562:       return Math.Cos(this.DegreeToRadian(d));
 563:     }
 564:  
 565:     // degree tan
 566:     /// <summary/>
 567:     public double Dtan(double d)
 568:     {
 569:       return Math.Tan(this.DegreeToRadian(d));
 570:     }
 571:  
 572:     // degree arcsin
 573:     /// <summary/>
 574:     public double Darcsin(double x)
 575:     {
 576:       return this.RadianToDegree(Math.Asin(x));
 577:     }
 578:  
 579:     // degree arccos
 580:     /// <summary/>
 581:     public double Darccos(double x)
 582:     {
 583:       return this.RadianToDegree(Math.Acos(x));
 584:     }
 585:  
 586:     // degree arctan
 587:     /// <summary/>
 588:     public double Darctan(double x)
 589:     {
 590:       return this.RadianToDegree(Math.Atan(x));
 591:     }
 592:  
 593:     // degree arctan2
 594:     /// <summary/>
 595:     public double Darctan2(double y, double x)
 596:     {
 597:       return this.RadianToDegree(Math.Atan2(y, x));
 598:     }
 599:  
 600:     // degree arccot
 601:     /// <summary/>
 602:     public double Darccot(double x)
 603:     {
 604:       return this.RadianToDegree(Math.Atan(1 / x));
 605:     }
 606:  
 607:  
 608:     // Radian to Degree
 609:     /// <summary/>
 610:     public double RadianToDegree(double radian)
 611:     {
 612:       return (radian * 180.0) / Math.PI;
 613:     }
 614:  
 615:     // degree to radian
 616:     /// <summary/>
 617:     public double DegreeToRadian(double degree)
 618:     {
 619:       return (degree * Math.PI) / 180.0;
 620:     }
 621:  
 622:     /// <summary/>
 623:     public double FixAngle(double angel)
 624:     {
 625:       angel = angel - 360.0 * (Math.Floor(angel / 360.0));
 626:       angel = angel < 0 ? angel + 360.0 : angel;
 627:       return angel;
 628:     }
 629:  
 630:     // range reduce hours to 0..23
 631:     /// <summary/>
 632:     public double FixHour(double hour)
 633:     {
 634:       hour = hour - 24.0 * (Math.Floor(hour / 24.0));
 635:       hour = hour < 0 ? hour + 24.0 : hour;
 636:       return hour;
 637:     }
 638:   }
 639: }